Đô thị Đức Hòa phát triển thành vùng kinh tế động lực của tỉnh Long An

Ngày 10/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa, tỉnh Long An đến năm 2045.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Hội nghị

Xây dựng tiền đề thành lập thành phố Đức Hòa

Thuyết minh Nhiệm vụ khẳng định, việc lập quy hoạch chung đô thị Đức Hòa là rất cần thiết và cấp bách. Theo đó, quy hoạch chung đô thị sẽ đáp ứng yêu cầu kết nối với các chiến lược phát triển của quốc gia, các vùng kinh tê trọng điểm và các quy hoạch chuyên ngành cấp quốc gia. Quy hoạch lần này cũng sẽ cụ thể hóa định hướng quy hoạch tỉnh Long An, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phát huy vai trò, vị thế mới của huyện, khai thác tiềm năng lợi thế trong vùng Thành phố Hồ Chí Minh và vùng tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, quy hoạch chung đô thị Đức Hòa cũng sẽ khắc phục các tồn tại, bất cập trong thực trạng phát triển không gian vùng; đáp ứng yêu cầu tích hợp với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch chuyên ngành của vùng Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và huyện Đức Hòa; đáp ứng yêu cầu tăng cường tính liên kết vùng và kiểm soát phát triển, công cụ để chỉ đạo phát triển các ngành và thu hút đầu tư; thích ứng với tác động biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Việc thực hiện quy hoạch chung đô thị Đức Hòa sẽ là tiền đề để lập Đề án phân loại đô thị và thành lập thành phố Đức Hòa trực thuộc tỉnh Long An trong tương lai trên cơ sở toàn bộ ranh giới huyện Đức Hòa. Chính vì thế, Nhiệm vụ cần phải nghiên cứu quy hoạch chung trên cơ sở toàn bộ ranh giới hành chính của huyện Đức Hòa, bao gồm 3 thị trấn và 17 xã, tổng diện tích tự nhiện 425,11km2, tổng dân số hiện trạng là 324.150 người (theo Niên giám thống kê năm 2020), giai đoạn ngắn hạn đến năm 2030, giai đoạn dài hạn đến năm 2045.

Về quan điểm nghiên cứu, quy hoạch chung đô thị Đức Hòa đến năm 2045 phải phù hợp với Định hướng không gian gắn liền với phương án thành lập thành phố Đức Hòa trong tương lai. Định hướng không gian đô thị Đức Hòa cần đáp ứng tổ chức không gian toàn vùng phù hợp với nội dung Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Long An được duyệt; kết nối với các dự án chiến lược của vùng Thành phố Hồ Chí Minh - vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng tỉnh Long An.

Ngoài ra, quy hoạch chung đô thị Đức Hòa kế thừa các dự án đã được phê duyệt và các dự án đã được đầu tư xây dựng trong các đô thị Hậu Nghĩa - Đức Hòa - Hiệp Hòa và các khu vực khác của huyên Đức Hòa; đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường sinh thái tự nhiên và cảnh quan đô thị đặc thù.

Bên cạnh đó, Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa cũng phải lưu ý đến bối cảnh phát triển của vùng Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đồng bằng sông Cửu Long, vùng tỉnh Long An và huyện Đức Hòa.

Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa đến năm 2045 đã xác định 3 mục tiêu chính. Một là xây dựng đô thị Đức Hòa trở thành vùng đô thị phát triển trọng điểm phía Tây của vùng đô thị trung tâm vùng Thành phố Hồ Chí Minh. Hai là phát triển đô thị Đức Hòa trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh Long An, trung tâm công nghiệp cấp vùng, trung tâm giáo dục - đào tạo cấp quốc tế. Ba là phát triển không gian đô thị Đức Hòa theo hướng cân bằng và bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển không gian vùng với kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đô thị hiện đại, xây dựng tiền đề thành lập thành phố Đức Hòa thuộc tỉnh Long An.

Đô thị Đức Hòa sẽ có tính chất là trung tâm công nghiệp - đô thị phía Tây Bắc tỉnh Long An, phát triển kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; là trung tâm thương mại dịch vụ - giáo dục - đào tạo cấp vùng; là đô thị đa chức năng có chất lượng sống cao; hình thành chuỗi đô thị sinh thái sông nước hiện đại theo hướng bền vững; là đầu mối giao thông đường thủy và đường bộ có khả năng lưu thông vận tải hàng hóa cao và thuận tiện kết nối với các vùng lân cận; có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

Thuyết minh Nhiệm vụ đưa ra dự báo dân số đô thị Đức Hòa đến năm 2045 đạt khoảng 550.000 – 600.000 người; quy mô đất đai xây dựng đô thị khoảng 20.000ha, trong đó có 3.000ha đất dân dụng, bình quân khoảng 80m2/người.

Đại diện chính quyền địa phương tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình một số vấn đề trong quy hoạch chung của đô thị Đức Hòa.

Cần rà soát kỹ quy mô dân số và đất đai

Đóng góp cho Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch đô thị Đức Hòa, Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng cho rằng, đơn vị tư vấn và địa phương cần làm rõ các yếu tố là cơ sở tác động đến sự hình thành và yêu cầu phát triển đô thị Đức Hòa; rà soát căn cứ lập quy hoạch, phạm vi lập quy hoạch; bổ sung nội dung đánh giá hiện trạng khu vực lập quy hoạch; bổ sung đánh giá, dự báo các tác động của điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội; quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành đã được phê duyệt đến định hướng phát triển của đô thị Đức Hòa trong tương lai; nêu rõ phương hướng phát triển tại quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và kế hoạch phát triển đô thị theo các chương trình phát triển đô thị; phương án quy hoạch tại quy hoạch tỉnh có tác động đến không gian đô thị Đức Hòa; làm rõ vai trò và động lực phát triển của đô thị Đức Hòa trên cơ sở phân tích, đánh giá quan hệ liên vùng và tiềm năng phát triển đô thị; xác định danh mục các quy hoạch, chương trình, dự án ưu tiên đầu tư theo các giai đoạn quy hoạch. Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng góp ý về chỉ tiêu cấp nước cao hơn bình thường và quy hoạch thủy lợi còn lẫn với quy hoạch giao thông.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ lưu ý vấn đề sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát lại dự báo gia tăng dân số của đô thị. Văn phòng Chính phủ đề nghị rà soát căn cứ pháp lý, cân nhắc dự báo quy mô dân số và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật đô thị; xác định rõ ranh giới hai khu vực nội thị và ngoại thị. Bộ Tài chính kiến nghị cũng đề nghị rà soát cơ sở pháp lý; xem lại dự báo quy mô dân số và đất đai đô thị. Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đề nghị làm rõ động lực phát triển của đô thị, xác định mô hình cấu trúc phân khu chức năng đô thị phù hợp với tiềm năng và lợi thế của Đức Hòa.

Thay mặt chính quyền địa phương, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa Phan Nhân Duy đã tiếp thu các ý kiến đóng góp và giải trình một số vấn đề về mối liên hệ với Thành phố Hồ Chí Minh, quy mô phát triển công nghiệp, dự báo quy mô gia tăng dân số, phát triển hạ tầng giao thông, sắp xếp đơn vị hành chính…

Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch chung đô thị Đức Hòa, tỉnh Long An đến năm 2045

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề nghị UBND tỉnh Long An và UBND huyện Đức Hòa chỉ đạo tư vấn nhanh chóng rà soát, chỉnh sửa và hoàn thiện nội dung Thuyết minh Nhiệm vụ theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và các đơn vị có liên quan.

Thứ trưởng nhấn mạnh Thuyết minh cần làm rõ bao gồm sự cần thiết lập quy hoạch; xác định rõ định hướng quy hoạch để phát triển khu vực; nêu bật được các nội dung về dân số, diện tích, tốc độ phát triển các dự án.

Về rà soát, đánh giá thực trạng, Thứ trưởng đề nghị rà soát quy hoạch của các khu đô thị mới; hiện trạng phát triển công nghiệp tại các khu công nghiệp, khu kinh tế; sự phát triển đô thị trong phạm vi các dự án đã được phê duyệt.

Đặc biệt, Thứ trưởng yêu cầu đơn vị tư vấn cùng chính quyền địa phương phải rà soát thật kỹ về quy mô dân số, quy mô đất đai, xác định lại tính chất đô thị đảm bảo phù hợp với quy hoạch vùng tỉnh Long An.

Đức Quý

Nguồn Bộ Xây dựng

Hỗ trợ trực tuyến

Bùi Đức Quý Hotline 24/24

0938 432 686

Video Tư Liệu

Nhận thông tin dự án

Tin tức mới

Thống kê truy cập

663606

 Số người đang online 6
 Số truy cập hôm nay 239
 Số truy cập trong tháng 7620

BẢN ĐỒ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

★ ĐẤT QUÝ GROUP - ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM CỦA VINGROUP, MIKGROUP, KHANG ĐIỀN, NAM LONG, THẮNG LỢI, TRẦN ANH, HIỂN VINH ...

★ Hotline: 0938 432 686

★ Email: buiducquy68@gmail.com

★ Website: https://quybatdongsan.com/

★ Địa chỉ: 428 Trường Chinh, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

© DESIGN BY VIETTECH SOLUTION CORPORATION    

 
FACEBOOK
Hotline